186 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh